O projekcie

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarski opartej na wiedzy

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2015 r. – 30 września 2015 r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizuje projekt pn. „Kompetentny student – dobry pracownik”, współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Kompetentny student – dobry pracownik” realizowany jest w Instytucie Neofilologii i Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego. Adresowany jest do studentek/ów:

  • filologii (angielskiej, germańskiej, hiszpańskiej, romańskiej, rosyjskiej, włoskiej) I stopnia, studiów stacjonarnych, III roku (6 semestr),
  • edukacji techniczno – informatycznej; II stopnia, studiów stacjonarnych, II roku (3 lub 4 semestr).

W ramach projektu Uczelnia nawiązała współpracę z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia. Działanie to stanowi nadrzędny cel projektu. Ponadto w uczelni wdrożony zostanie Program Rozwoju Kompetencji, dzięki któremu zorganizowane zostaną staże, warsztaty, certyfikowane szkolenia i wizyty studyjne.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

baner ue